۩ شگفتی ساز ۩ مرکز آموزش مجازی شگفتی ساز

منطقه 3 (غرب کشور)

منطقه 3 (غرب کشور)

منطقه 3 (غرب کشور)

منطقه 3 (غرب کشور)

سمینار آموزش مجازی کارآفرینی در مرکز شگفتی ساز
پکیج های جامع شگفتی ساز
امنیتی : پنج گام حمله یک بدافزار وبی (اطلاعیه شگفتی ساز)